.გე დომენის რეგისტრაცია გახსნილია.

ქართულენოვანი დომენების რეგისტრატორს, უფლება აქვს ცნობადი სიტყვიერი სავაჭრო ნიშნის შემცვლელი დომენის რეგისტრაციის პერიოდში მოსთხოვოს აღნიშნული დომენით დაინტერესებულ პირს დამატებითი საბუთების წარსდგენა, რომელიც ადასტურებენ ამ პირისა და სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის მფლობელ კომპანიას/ფიზიკურ პირს შორის კავშირს.

.გე დომენის რეგისტრატორი

.გე

შეამოწმე დომენი .გე ზონაში და დაარეგისტრირეთ ონლაინშივე

ტელეფონი: + (995 32) 223-00-10   ელ.ფოსტა:tinatin@itdc.ge